Cuineres de menjadors escolars ecològics on-line

Tags: Premiados, 5ª Convocatoria


Consorci Mestral-GOB

Amb aquest projecte es donarà a les cuineres dels menjadors escolars de Menorca una formació referent a l'ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació per tal de facilitar la difusió de la feina específica que estan impulsant a l'hora d'introduir producte ecològic als menús. Es tracta de fomentar la interrelació menjador-famílies-escola per tal de difondre l'alimentació sana i de qualitat.

Web »


A l'actualitat hi ha 23 centres escolars que ofereixen algun tipus de servei de menjador escolar.

Pel que fa als proveïdors d'aquests serveis, tots són petites empreses formades gairebé exclusivament per dones, algunes de les quals serveixen fins a 5 centres educatius. Vist l'interès mostrat per alguna d'aquestes microempreses pel producte ecològic local (6
centres educatius ja ofereixen algun producte ecològic en el seu menú), i la creixent sensibilització de les escoles cap a l'alimentació sana i sostenible, s'ha detectat una manca de formació sobre determinats aspectes rellevants pel que fa a la viabilitat d'aquestes empreses en aquests escenaris de futur que aquest projecte vol abordar.

Es tracta de realitzar una jornada de formació a les cuineres dels menjadors escolars per tal de poder donar més difusió a la feina que estan duent a terme en quan a introducció de producte ecològic als menús escolars i bones pràctiques dins de la cuina. Altres efectes positius que no s'han d'oblidar són la repercussió immediata en la qualitat del servei ofert a l'alumnat dels centres educatius (més qualitat del producte que repercuteix positivament en la salut dels escolars) i la vinculació de la seva feina en el currículum educatiu del centre (integració de tots els agents de la comunitat educativa en el procés d'aprenentatge dels fillets/filletes).

  • Entidad: Consorci Mestral-GOB
  • Presupuesto: 1.320 €
  • Beneficiarios: Aproximadament unes 25 cuines dels menjadors escolars de Menorca i, indirectament, tota la comunitat educativa.